Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності)

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Вступ

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради» на 2021 – 2022 навчальний рік спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради» на 2021 – 2022 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №33 від 12.01.2021.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає:

– загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

– перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

– форми організації освітнього процесу;

– систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

– формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

– виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

– утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та

духовної діяльності людини;

– розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

– забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО;

– створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;

– забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;

– створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;

– турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток кожної дитини;

– максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;

– творча організація (креативність) освітнього процесу;

– варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;

– забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;

– єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;

– забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;

– організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;

– забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;

– корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;

– підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради» на 2021 – 2022 навчальний рік буде здійснюватися відповідно пріоритетного напряму (громадянське виховання) та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

-  створення умов для системного впровадження інноваційних форм роботи, залучення педагогічних працівників до дослідницької, експериментальної діяльності;

-   реалізації ефективних технологій навчання педагогів, неперервного фахового вдосконалення, розвитку творчого потенціалу, педагогічної ініціативи та самоосвіти;

-   вивчення, узагальнення, пропагування, впровадження та поширення перспективного педагогічного досвіду;

-   вдосконалення наступності між дошкільною та початковою освітою;

- забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дитини в умовах ЗДО;

-   подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

навчання та використання їх у освітньому процесі;

-  моніторингу рівня навчальних досягнень вихованців, діагностики роботи педагогів з метою корекції та підвищення результативності освітнього процесу;

-  удосконалення системи національного виховання дошкільників.

Педагоги ЗДО забезпечують засвоєння здобувачами освіти

обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового

компонента дошкільної освіти.

Обов’язковий мінімум передбачає:

- компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

- надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;

- формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;

- забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

Освітній процес у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради» (протокол №1 від 26 серпня 2021 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами (у разі їх використання).

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23.07.2020 № 1/11–4960), методичними рекомендаціями до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (2021р), програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»(Лист МОН від 23.05.2017 №1/11-4988).

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2021–2022 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності: парціальна освітня програма  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.); парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (авт.: О.Т.Каплуновська); програма з правового виховання дітей дошкільного віку «Я - маленька людина»; програма «Дошкільнятам про сталий розвиток», навч.-метод. посіб. для дошкільних навч. закладів (Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун); програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі», (авт. Л.Лохвицька); програма і методичні рекомендації «Музично – оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя»(авт. кол.:С.В.Боднар та ін.); парціальна освітня програма «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.).; програма духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях; парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»; програма соціальної та фінансової освіти «Афлатот».

У 2021–2022 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків (протокол №1 від 26 серпня 2021 року):

№ з/р

Назва гуртка

Вікова група

Відповідальний

1

«Скарбничка доброти» (формування моральних почуттів і якостей)

Середня група         №3

Вихователь

А.Гончарук

2

«Країна логіки та математики» (блоки Д’єнєша та палички Х.Кюізенера)

Вихователь

І.Рижкова

3

«Ми – маленькі Афлатуни» (гурток економічного спрямування)

Середня

група №4

Вихователь

І.Шірокова

4

«Барвиста радість» (нетрадиційні техніки малювання)

Вихователь

Ю.Петрук

5

«Маленькі правознавці» (правове виховання)

Старша група №5

Вихователь

Л.Литвинюк

6

«Графіка» (ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з графікою)

Вихователь

Є.Кардаш

7

«Казковий водограй» (театралізована діяльність)

Старша

група №8

Вихователь

О.Буркан

8

«Спритні долоньки» (ліплення з солоного тіста)

Вихователь

Т.Шилова

9

«Музична парасолька» (вокальний)

Середні групи         №3,№4

Старші групи

№5,№8

Музичний керівник

Л.Соколовська

10

«Маленькі музиканти»

(Гра на музичних інструментах)

Музичний керівник

Гурц Ю.В.

11

Фізкультурно-оздоровчий гурток

«Рух і музика»

Старші групи

№5,№8

Інструктор з фізвиховання Коняхіна К.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність гуртків здійснюється за такими програмами (протокол №1від 26 серпня 2021 року):

№ з/р

Назва програми

Автор програми

Прізвища, ініціали педагогів, які впроваджують дану програму

Вікова група, в якій працює педагог

Всього груп , які впрова-джують дану програму

Комплексні програми

1

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років  «Дитина»

Наук.кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., та ін. – нова редакція 2020 року

І.Левченко, А.Монастирська

Н.Руденко, М.Чернета;

Н.Драмарецька, І.Мазурик, С.Антепа, О.Книга; А.Гончарук, І.Рижкова

Т.Шилова,  О.Буркан;

Групи  раннього віку №1,№2

Молодша  група №6,№7

Середня група№3                        Старша група №8

6

2

Програма  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/  О.І.Білан

заг. ред. О.В.

Низковської

Є.Кардаш , Л.Литвинюк;                    І.Шірокова Ю.Петрук

Середня група№4

Старша група №5

2

Парціальні,  варіативні

1

«Про себе треба знати, про себе треба дбати»

Лохвицька Л. В.

Н.Драмарецька, І.Мазурик

Молодша група№6

1

2

«Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку».

Н. Гавриш , О.Пометун.

О.Книга

Молодша група №7

1

3

Програма  духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях

С.Антепа

Молодша група №7

1

4

Програма  з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»

Л.Лохвицька

А.Гончарук, І.Рижкова

Середня група №3

1

5

Парціальна програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»

Ю.Петрук

Середня група №4

1

6

Програма  соціальної та фінансової освіти «Афлатот»

І.Шірокова

Середня група №4

1

7

Програма  з правового виховання дітей дошкільного віку «Я - маленька людина»

Н.Галкіна, Л.Литвинюк

Старша група №5

1

8

«Україна – моя Батьківщина»

О.Т.Каплуновська, І.І.Кичата, Ю.М.Палець

Т.Шилова,  О.Буркан

Старша група №8

1

9

«Веселкова музикотерапія»

Малашевська І.А. Демидова С.К.

Керівник музичний Л.Соколовська

Старші групи №5, №8

2

10

Програма  і методичні рекомендації  «Музично – оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя»

С.В.Боднар

Керівник музичний Ю.Гурц

Старші групи №3, №4

2

Мова навчання та виховання дітей українська.

Планування та організація життєдіяльності у ЗДО здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

У 2021–2022 навчальному році у ЗДО функціонуватимуть такі групи:

2 молодших групи  для дітей 3-го року життя:

група №1, «Ягідки», вихователі І.Левченко, А.Монастирська;

група №2, «Бджілки», вихователі: Н.Руденко, М.Чернета

2 молодших групи  для дітей 4-го року життя:

група №6, «Калинка», вихователі: Н.Драмарецька, І.Мазурик,

група №7, «Сонечко», вихователі: С.Антепа, О.Книга

2 середніх групи для дітей 5-го року життя:

група №3, «Капітошка», вихователі А.Гончарук, І.Рижкова,

група №4, «Невгамовні», вихователі І.Шірокова,  Ю.Петрук

2 старших групи для дітей 6-го (7-го) року життя:

група №5, «Живчики», вихователі Є.Кардаш, Л.Литвинюк,

група №8, «Ромашка», вихователі Т.Шилова, О.Буркан.

Заклад дошкільної освіти працює з п’ятиденним робочим тижнем, з 12- годинним режимом роботи. Вихідні – субота, неділя, святкові дні. Початок роботи  о 7.30, кінець - 19.30.

З метою реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН України «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» №1/9-344 від 07.07.2021 року  у 2021–2022 навчальному році в ЗДО загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень у 2021–2022 навчальному році у групах з 12- годинним перебуванням (5-денний робочий тиждень) за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23.07.2020 № 1/11–4960),

Види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами

Перша молодша(3-й р.ж.) № 1,2

Друга молодша(4-й р.ж.)№ 6,7

Середня   (5-й р.ж.)    № 3,4

Старша (6-й .ж.)    № 5,8

Ознайомлення із соціумом і розвиток мовлення

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) і культура мовленнєвого спілкування

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

15

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину

(в астрономічних годинах)

1,4

3,5

5,3

8,3

Примітки:

1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку ‒ інтегруватися у вище названі заняття.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.)

2. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.

3.Заняття гуртків у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та вподобань. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.

4. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2021–2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямів  Базового компонента дошкільної освіти:

Освітній напрям

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Рухова компетентність

Наявність стійкої мотивації дитини до щоденного прояву різних видів рухової активності, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей.

Здоров’язбережувальна компетентність

Сукупність елементарних знань про людину та її здоров’я, здоровий спосіб життя. Стійка мотивація еколого-валеологічної спрямованості щодо пізнання себе та довкілля, яка спонукає до використання навичок здоров’язбережувальної поведінки. Потреба в опануванні способами збереження та зміцнення власного здоров’я, орієнтованих на самопізнання та самореалізацію.

Особистісна компетентність

Реалізується у творчій активності дитини у всіх специфічно дитячих видах діяльності й виявляється (має прояв) в особистісних якостях дитини — від елементарних уявлень та позитивного ставлення дитини до свого внутрішнього світу (думок, почуттів, мрій, бажань, мотивів, планів, ідеалів, цілей, прагнень) до становлення основ її світогляду і розвиненості її свідомості (пізнавальної активності, емоційної сприйнятливості, позитивної налаштованості дій, думок, оптимістичними переживаннями, реалістичними намірами).

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Предметно-практична, технологічна компетентність

Обізнаність із працею дорослих, вияв інтересу та поваги до професій, здатність брати участь у спільній праці з дорослими, дітьми. Творчий прояв себе у самостійній предметно-практичній діяльності. Здатність дитини з допомогою дорослого та самостійно організовувати спільну з однолітками діяльність, налагоджувати взаємини, творчо реалізувати задуми, які формуються у просторі предметно-практичної, предметно-ігрової (рухливі, дидактичні ігри, ігри з правилами), конструкторсько-будівельної, художньо-продуктивної, господарсько-побутової, дослідницької, пізнавальної, сенсорно-пізнавальної діяльностей.

Сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентність

Наявність базису логіко-математичних, дослідницьких знань, які ґрунтуються на набутих дитиною уміннях і навичках, пізнавальному досвіді і забезпечують здатність дитини використовувати власну сенсорну систему в процесі логіко-математичної і дослідницької діяльностей, яка формується у просторі предметно-практичної, предметно-ігрової, конструкторсько-будівельної, художньо-продуктивної, господарсько-побутової діяльностей.

Дитина в природному довкіллі

Природничо-екологічна компетентність

Здатність дитини до природодоцільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що ґрунтується на емоційно-ціннісному ставленні до природи, знаннях її законів та формується у просторі пізнавальної, дослідницької, трудової, ігрової діяльностей.

Навички, орієнтовані на сталий розвиток

Сформованість у дитини моделей поведінки сталого способу життя, що виявляються у сформованості початкових уявлень про сталі дії і поведінку, усвідомленні дошкільниками необхідності збереження ресурсів планети й особистої причетності до цього; розвиненості у дітей ефективних звичок соціальної поведінки, поводження з природними ресурсами та збереження природи і бажання так діяти.

Гра дитини

Ігрова компетентність

Здатність дитини до розвитку особистісного потенціалу (фізичного, психічного, соціального, духовного), наявність творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості, сформованість стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе.

Дитина в соціумі

Соціально-громадянська компетентність

Ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав інших, до міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, родини, іншими людьми, однолітками в соціально-громадянському просторі, до культурних надбань українського народу, представників різних національностей і культур; здатність та прояв особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини; готовність до посильної участі у демократичних процесах, що відбуваються у дитячих осередках, громаді, суспільстві.

Мовлення дитини

Мовленнєва компетентність

Здатність людини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів. Мовленнєва компетентність об’єднує фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємозумовленість.

Комунікативна компетентність

Вмотивованість дитини до взаємодії з однолітками і дорослими, здатність будувати діалог у різних формах конструктивної взаємодії, підтримувати партнерські стосунки, здатність заявляти про свої наміри і бажанні, узгоджувати свої інтереси з іншими, домовлятися, за потреби аргументовано відстоювати свою позицію .

Художньо-мовленнєва компетентність

Ціннісне ставлення дитини до друкованої чи електронної книги, художнього слова як культурного явища, розвинене художньо-естетичне сприйняття літературних і фольклорних творів, достатній для художньої комунікації рівень літературознавчої обізнаності, здатність відтворювати художньо-естетичні враження від сприйнятого засобами різних видів художньо-мовленнєвої діяльності.

Дитина у світі мистецтва

Мистецько-творча компетентність

Елементарна обізнаність дитини в різних видах мистецтва. Прагнення та здатність реалізувати на практиці свій художньо-естетичний потенціал для одержання власного неповторного результату творчої діяльності з пріоритетом розвитку почуттєвої сфери особистості та спрямованістю на формування життєвої компетентності під час освітньої та самостійної художньої діяльності.

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники закладу забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми напрямами. У закладі дошкільної освіти забезпечується неперервність змісту освітніх напрямів, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх напрямів порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямів, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти. Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2021–2022 навчальному році в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

Назва групи

(вікова група)

Інноваційна технологія

Автор(и) технології

І молодша група (гр.№1)

«Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності»

І.Ликова

І молодша група

(гр.№1)

«Розвиток пізнавальної сфери дітей 3-го року життя»

Емілія Шийко

І молодша група

(гр.№2)

«Розвиток самостійності сенсорних здібностей дітей раннього віку»

М.Монтессорі

ІІ молодша група

(гр.№6)

«Милування природою»

Г.Тарасенко

ІІ молодша група

(гр.№6)

«Розвиток творчих здібностей дітей  молодшого  дошкільного віку на заняттях з малювання»

Л.Шульга

ІІ молодша група

(гр.№7)

«Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей молодшого дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

К. Крутій ,

О. Кулинич

ІІ молодша група

(гр.№7)

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

Н.Гавриш,

О.Пометун

Середня група

(гр.№3)

«Вивчення віршів за опорними схемами»

С.М.  Лисенкова

Середня група

(гр.№3)

«Розвиток творчих здібностей дітей середнього  дошкільного віку на заняттях з малювання»

Л.Шульга

Середня група

(гр.№4)

«Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей середнього дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

К.Л. Крутій, О.П. Кулинич

Старша група

(гр.№5)

«Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності»

І.Ликова

Старша група

(гр.№8)

«Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

К. Крутій ,

О. Кулинич

Старша група

(гр.№8)

Ейдетика – розвиток асоціативно-образного мислення

Старша група

(гр.№8)

Школа «Виховання талантів»

Сініті Судзукі

Старша група

(гр.№5)

«Методика елементарного музикування»

Карл Орф

Середня група

(гр.№3,№4)

Старша група

(гр.№5,№8)

«Театр  фізичного виховання  і оздоровлення дошкільників»

М. Єфименко

Заклад дошкільної освіти бере участь в реалізації проекту обласного конкурсу «Творча скарбничка - 2021» у номінації «Система роботи з інфомедійної грамотності в освітньому процесі». Автори проекту Гаріпова Лариса Володимирівна,  завідувач, Іскра Оксана Григорівна,  вихователь-методист.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми напрямами Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Інструментарієм здійснення моніторингу є карти спостереження, кваліметричні моделі, що використовуються в межах регіональних моніторингових дослідженнях та кваліметрична модель за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу. ЗДО здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання. Навчальний рік у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради» починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, літній період – з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.

Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2022 року (92 календарних днів), осінні – з 25 жовтня до 29 жовтня 2022 року (5 календарних днів), зимові – з 27 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року (14 календарних днів), весняні – з 28 березня до 10 квітня 2022 (14 календарних днів).

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

– у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;

– у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;

– у середній групі – 20 хвилин;

– у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Режим роботи у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради» у групах короткотривалого перебування (група раннього віку №1, №2), години функціонування (07.30 до 12.00), скільки разів на тиждень (2 тижні, а далі за потреби) (Наказ про організацію короткотривалого перебування дітей в КЗ «ДНЗ №6 ВМР» №44-аг від 02.08.2021року).

Режим роботи у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради» для груп раннього та дошкільного віку повного дня (12 годин) з 5 -денним робочим тижнем .

Режим роботи кожної вікової групи ЗДО:

І молодша група – 12 годин, з 5 -денним робочим тижнем;

ІІ молодша група – 12 годин, з 5 -денним робочим тижнем;

середня група – 12 годин, з 5 -денним робочим тижнем;

старша група – 12 годин, з 5 -денним робочим тижнем.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021–2022 навчальному році педагогами закладу будуть проводити різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

– фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

– групові (10-12 дітей);

– індивідуально-групові (4-6 дітей);

– індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

– заняття із засвоєння дітьми нових знань;

– заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

– контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

– інтегровані;

– комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм освітньої діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними процесами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

– ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, настільно – друковані, ігри з піском та водою та ін.);

– спостереження;

– пошуково-дослідницька діяльність;

– екскурсії;

– театралізована діяльність;

– трудова діяльність;  тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична. За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми. Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

– ранкової гімнастики;

– гімнастики пробудження;

– занять фізичною культурою;

– рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

– загартування;

– фізкультурних хвилинок під час занять;

– фізкультурних пауз між заняттями;

– фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

– оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

– плану роботи комунального закладу  «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради» на 2021–2022 н.р.;

– розподілу часу на процеси життєдіяльності дітей груп та ЗДО.

За окремим планом у закладі  дошкільної освіти організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

– ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

– дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

– рухливі та спортивні ігри;

– процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

– екскурсії, цільові прогулянки;

– продуктивні види діяльності;

– ігри з водою, піском;

– конструкторські та творчі ігри;

– пошуково-дослідницька діяльність;

– організація трудової діяльності;

– літературні розваги, конкурси малюнків;

– змагання, різноманітні конкурси, естафети.

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до статті 41 Закону України «Про освіту», Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених Наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71.

Педагогічна рада як колегіальний орган управління закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (Закон України  «Про дошкільну освіту», стаття 20).

Положення поширюється на всіх співробітників закладу дошкільної освіти, які здійснюють професійну діяльність, зокрема на працівників, які працюють за сумісництвом. Термін дії даного Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносяться керівником закладу дошкільної освіти за згодою педагогічної ради.

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) забезпечує керівник закладу дошкільної освіти в межах наданих йому повноважень.  Критерії ефективності ВСЗЯО :

●       розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб та набуття нею базових якостей особистості (та життєвого соціального досвіду);

●       ефективність професійної діяльності педагогічних працівників;

●       безпечність, доступність, комфортність, сприятливість умов для розвитку, виховання, навчання дітей та праці;

●       дієвість та якість системи управління ЗДО.

Компоненти ВСЗЯО:

●       стратегія (політика);

●       організаційно-функціональна структура;

●       процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;

●       умови якісної організації освітніх і управлінських процесів у закладі дошкільної освіти (освітнє середовище);

●       механізми оцінювання розвитку компетентності здобувачів освіти;

●       механізми оцінювання професійної діяльності (компетентності) педагогічних працівників;

●       системи та процеси управління закладом дошкільної освіти, зокрема інформаційні;

●       забезпечення академічної доброчесності.

У закладі дошкільної освіти використовуються Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх та управлінських процесів ЗДО. Відповідальним за проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів є керівник ЗДО.

Методами збору інформації є: опитування учасників освітнього процесу (анкетування, індивідуальне інтерв’ю, фокус-групове дослідження); спостереження (за освітнім середовищем, організацією життєдіяльності, проведенням навчальних занять); вивчення документації ЗДО.

Самооцінювання якості освітніх та управлінських процесів відбувається з використанням рівнів: перший (високий), другий (достатній), третій (вимагає покращення), четвертий (низький).

Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі — Політика) визначає мету й завдання її впровадження та принципи, на яких вона будується.

Мета Політики ВСЗЯО: гарантування якості дошкільної освіти здобувачів та формування довіри суспільства до закладу дошкільної освіти.

Завдання Політики ВСЗЯО:

●       сприяти оптимальному розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб (відповідність якості освіти вихованців Базовому компоненту дошкільної освіти);

●       забезпечувати умови об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогів, їх безперервного професійного зростання та самореалізації;

●       актуалізувати питання створення мотивуючого освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; сприяння розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

●       розвивати інформаційні системи з метою максимального усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу; знаходити найоптимальніші чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності та внутрішній моніторинг якості освіти, які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, результатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

●       удосконалення освітнього процесу, спрямованого на розвиток компетентностей здобувачів освіти;

●       формування системи методичного супроводу педагогічних працівників, яка сприяє підвищенню їхньої професійної кваліфікації й забезпеченню їх  академічної свободи;

●       забезпечення й удосконалення необхідних умов для якісної організації освітніх і управлінських процесів, підтримки здобувачів освіти;

●       визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти; ефективність кадрової політики; прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу дошкільної освіти (розвиток інформаційних систем); дієвість та конструктивність рішень колегіального органу управління та органів громадського самоврядування.

Комплексне самооцінювання функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених Наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71. Проблемний (стратегічний) аналіз комплексного самооцінювання є основою для розроблення Програми розвитку закладу (здійснюється один раз на три-п’ять років).

Щорічне самооцінювання підсумків діяльності закладу дошкільної освіти за навчальний рік та літній період здійснюється за блоковою системою аналізування. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період та основою для його розроблення. План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО. Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

Документи:

●       Програма розвитку закладу дошкільної освіти на три-п’ять років;

●       План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період;

●       План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;

●       Протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу тощо;

●       накази керівника.

Матеріали:

●       стратегічний (комплексний) аналіз;

●       аналіз підсумків діяльності ЗДО на навчальний рік та літній період;

●       циклограма внутрішнього контролю ЗДО на навчальний рік;

●       методика(и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

Для якісної організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти забезпечуватимуться необхідні умови: матеріально-технічні, навчально-методичні; психолого-педагогічні, медико-соціальні та  інклюзивної освіти.

Моніторинг індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти дає змогу визначити рівень їх компетентності відповідно до змісту освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти: рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча.

Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти містяться (визначені) в освітній(іх) програмі(ах), за якою(ими) організовано освітній процес у закладі дошкільної освіти (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).