Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Щодо освітніх програм у

закладах дошкільної освіти

У зв’язку із запитами щодо розроблення та затвердження освітніх програм закладів дошкільної освіти Міністерство інформує.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту» передбачено, що «освітні програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів».

Стаття 23 Закону України «Про дошкільну освіту» регламентує, що «освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами.

Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

Освітня програма має містити:

загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

форми організації освітнього процесу;

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти).

Зміст освітньої програми повинен передбачати:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

Кожна освітня програма має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Запровадження експериментальних освітніх програм можливе лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

Як відомо, у попередні роки розроблялись програми розвитку дитини раннього та дошкільного віку (комплексні та парціальні). Вони були рекомендовані або схвалені Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) до використання в закладах дошкільної освіти. Перелік програм і навчально- методичної літератури, рекомендованої МОН до використання в закладах дошкільної освіти, визначений у листі МОН від 10.06.2019 № 1/9-365.

У закладі освіти можна використовувати кілька комплексних та парціальних програм (для окремих груп).

Таким чином, заклад дошкільної освіти може використати схвалені чи рекомендовані Міністерством програми як основну частину своєї освітньої програми, за необхідності, доповнюючи її додатковими компонентами. У цьому випадку, в рішенні педагогічної ради про затвердження освітньої програми закладу необхідно зазначити назву (назви) та реквізити схвалених чи рекомендованих програм.

Отже, освітня програма є обов’язковим документом закладу дошкільної освіти, який схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

Заступник Міністра                                                         Любомира МАНДЗІЙ